ضخیم شدن و شسته شدن روند استخراج طلا

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - زمین شناسی .9 دسامبر 2009 . و ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ دارﻧـﺪ .. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻼي ارﻏﺶ. دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ . ﭘﺲ از. ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ. ﻧﻮرم. ، ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ در. ﻧﻤـﻮدار .. ﺷـﺪن. ﻓﺎزﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﯿﺪي داراي ﻓﻠﺰات ﮐﺎﻟﮑﻮﻓﯿﻠﯽ در ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻮﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ. اﻧﺘﺸﺎر دﯾﺮﺗﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ ﻓﺎز ذوب ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﺗﻪ .. ﻫﺎي ﺷﺴﺖ. و. ﺷﻮ و ﻧﻬﺸﺖ دوﺑﺎره ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي اﻳﺰوﺗﻮﭘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ. اﻧﺪ. واژه .. اﻳﻦ واﺣﺪ از ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺿﺨﻴﻢ ﻻﻳﻪ.ضخیم شدن و شسته شدن روند استخراج طلا,۲۵ بهترین درمان‌ خانگی قارچ پوستی را بشناسید | مجله کسب و کار بازده26 ژوئن 2017 . هم‌چنین ممکن است سبب ضخیم شدن و فلسی شکل شدن پاشنه‌ها و کف پا شود. . درخت چای (ملالوکا آلترنیفولیا) استخراج می‌شود، یکی از بهترین درمان‌های خانگی برای انواع مختلفی از ناراحتی‌های پوستی .. اگر آب ذغال اخته‌ی تازه بنوشید، مخمر از بدن شما شسته و خارج خواهد شد. .. ۹ نشانه‌ی بیماری هاشیموتو و چگونگی درمان آن.

ﻓﻬﺮﺳﺖ - ستاد نانوﻛﻤﻚ ﻓﻴﺒﺮ، ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻯ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ( SPME ) ﻗﺮﺍﺭ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﻯ . ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺫﺭﺍﺕ ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺍﻯ ﺷﺪﻥ . ﮔﻔﺘﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺖ ﻧﻘﺮﻩ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺫﺭﺍﺗﻰ .. ﺭﻭﻧﺪ ﻛﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺭﺍﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ .. ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺷﺴﺘﻪ ﻭ ... ﺷﻜﻞ 4: (ﺍﻟﻒ) ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ ﺯﻳﺮﻭژﻝ ﺿﺨﻴﻢ 100 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﻯ.ضخیم شدن و شسته شدن روند استخراج طلا,پارچه‌/ پارچه‌بافی‌ - دانشنامه جهان اسلامپارچه‌هاي‌ پشمي‌ را زيرفشار قرار مي‌دادند تا پر و ضخيم‌ شوند و بعد پارچه‌ را مي‌شستند. . پس‌ از كوبيدن‌ و شستن‌، پارچه‌ را در هواي‌ آزاد مي‌گستردند تا خشك‌ شود. .. خود را به‌ رنگهاي‌ تيره‌ و تند داد و رشته‌هاي‌ طلا و نقره‌ در بافت‌ پارچه‌ معمول‌ شد (روحفر، همانجا). .. خريد و به‌ ايران‌ فرستاد، اما به‌سبب‌ معيوب‌ بودن‌ دستگاههاي‌ آن‌، نتيجه‌اي‌ به‌بار نياورد.

درخواست نقل قول

نظرات ضخیم شدن و شسته شدن روند استخراج طلا

زراعت نباتات صنعتی.pdf - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

اﺳﺘﺨﺮاج. ﻧﺒﻮده. و. ﻗﺴﻤﺘﯽ. در. داﺧﻞ. ﻣﻼس. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه. و. ﻫﺪر ﻣﯿﺮود. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ. از ﻫﺮﺗﻦ. ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺣﺪود. 150 ... ﺿﺨﯿﻢ. ﺷﺪن. ﺑﺮﮔﻬﺎ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي. ﺷﺪه. و. رﻧﮓ. ﺑﺮگ. ﺳﺒﺰ روﺷﻦ. ﻣﯿﺸﻮد. دﻣﺎي. ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي. اﻓﺰاﯾﺶ. ﻏﻠﻈﺖ. ﻗﻨﺪ .. ﺷﺴﺘﻪ. ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت. ﻏﯿﺮ. ﻗﺎﺑﻞ. ﻧﻔﻮذ در. ﻋﻤﻖ. ﺧﺎك. ﺑﺎﻋﺚ. ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ. رﯾﺸﻪ. ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻣﻨﺸﻌﺐ. ﺷﺪه .. روﻧﺪ. ﺗﻬﯿﻪ. اﺷﺘﮑﻠﯿﻨﮓ. و. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬر ﺑﻪ. دو ﺻﻮرت. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. وﻏﯿﺮ. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. اﻧﺠﺎم. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . در روش.

؟ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻲ ﺁﻳﺎ

ﺩﺭﯨﺎﭼﻪ ﺩﻧﯩﺎ ﺳﺖ. ﺁﯨﺎ ﻣﯩﺪﺍﻧﺴﺘﻰ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺍﯨﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ. ﺳﺎﻝ ... ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻯ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮءﺩ ﻁﻼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ . ﺩﺭ ﺳﻮءﺩ. ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ. 7 . ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻲ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭘﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﮔﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ. ﻧﺘﻴﺠﻪ .. ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﺳﺮ. ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ .. ﮔﻨﺠﺸﮑﻬﺎ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﻧﺪ . ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻲ ﮐﻪ .. ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﺼﺘﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰﻧﻴﺪ !!! ﻛﺮﻓﺲ ﻛﺎﻟﺮﻱ.

پارچه‌/ پارچه‌بافی‌ - دانشنامه جهان اسلام

پارچه‌هاي‌ پشمي‌ را زيرفشار قرار مي‌دادند تا پر و ضخيم‌ شوند و بعد پارچه‌ را مي‌شستند. . پس‌ از كوبيدن‌ و شستن‌، پارچه‌ را در هواي‌ آزاد مي‌گستردند تا خشك‌ شود. .. خود را به‌ رنگهاي‌ تيره‌ و تند داد و رشته‌هاي‌ طلا و نقره‌ در بافت‌ پارچه‌ معمول‌ شد (روحفر، همانجا). .. خريد و به‌ ايران‌ فرستاد، اما به‌سبب‌ معيوب‌ بودن‌ دستگاههاي‌ آن‌، نتيجه‌اي‌ به‌بار نياورد.

چگونه یک سنگ جدید را تمیز کنیم؟ چگونه برای تمیز کردن سنگ های .

پف های ضخیم دود برای این مورد مورد نیاز نیستند، برای دود ضعیف نازک مناسب است. . در طی این روند، شما ذهنی می توانید کلمات "پاکسازی" را بگویید: "در آتش سوختن همه چیز را . برای نتایج بهتر، برای تمیز کردن کف و یک پارچه نرم برای شستن سطوح .. رنگ نقره ای منجر به تیره شدن سنگ می شود و معمولا توسط مواد شیمیایی حل می شود.

دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﻣﺮادي دﻫﻘﯽ ﻧﮕﺎرش - Aquatic Commons

20 سپتامبر 2011 . ﻧﻤﻮدار. 4 -1 : ﻧﻤﻮدار درﺻﺪ ﺣﺬف ﮐﺮوم ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ppm. 1. در زﻣﺎن. 2. دﻗﯿﻘﻪ ...... ... از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﺗﺎب درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ و داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ... اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري ﺑﺎ. ﺣﺮارت دادن اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن در ﺣﻀﻮر. آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ... ﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻃﻼ ﺷﺎﻣﻞ روي ﮐﻠﺮﯾﺪ ، آﻫﻦ ﮐﻠﺮﯾﺪ ، ﻣﺲ ﮐﻠﺮﯾﺪ ، ﻃﻼ ﮐﻠﺮﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ.

زراعت نباتات صنعتی.pdf - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

اﺳﺘﺨﺮاج. ﻧﺒﻮده. و. ﻗﺴﻤﺘﯽ. در. داﺧﻞ. ﻣﻼس. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه. و. ﻫﺪر ﻣﯿﺮود. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ. از ﻫﺮﺗﻦ. ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺣﺪود. 150 ... ﺿﺨﯿﻢ. ﺷﺪن. ﺑﺮﮔﻬﺎ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي. ﺷﺪه. و. رﻧﮓ. ﺑﺮگ. ﺳﺒﺰ روﺷﻦ. ﻣﯿﺸﻮد. دﻣﺎي. ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي. اﻓﺰاﯾﺶ. ﻏﻠﻈﺖ. ﻗﻨﺪ .. ﺷﺴﺘﻪ. ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت. ﻏﯿﺮ. ﻗﺎﺑﻞ. ﻧﻔﻮذ در. ﻋﻤﻖ. ﺧﺎك. ﺑﺎﻋﺚ. ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ. رﯾﺸﻪ. ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻣﻨﺸﻌﺐ. ﺷﺪه .. روﻧﺪ. ﺗﻬﯿﻪ. اﺷﺘﮑﻠﯿﻨﮓ. و. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬر ﺑﻪ. دو ﺻﻮرت. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. وﻏﯿﺮ. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. اﻧﺠﺎم. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . در روش.

ضخیم شدن و شسته شدن روند استخراج طلا,

اخبـار صنفـی 48 - ResearchGate

7 آوريل 2016 . آغشته شدن فاکتورهاي انعقادي و پالکت ها با. پاراپروتئین ... آزمایشگاهی را استخراج کنیم که این کار انجام شده، به شورای. عالی بیمه . همین روند را ادامه دهیم کار واقعاً سخت می شود و هزینه ها ... نازک قابل ارتجاع به نام آندوسکوپ .. شده یا شسته شده می باشد. .. Tuerk, C. and L. Gold, Systematic evolution of ligands by.

نحوه شست و شوی پارچه های قدیمی - مجله اینترنتی گلثمین

آموزش قدم به قدم رومیزی های گران قیمت شست و شو و تمیز کردن پارچه ها و رومیزی های . اگر پارچه مورد نظرتان ضخیم است، از شب قبل در محلول پودر صابون و آب گرم خیس کنید. . برای اتو کشی پارچه های قدیمی و گران قیمت، در زمان خیس بودن اتو بکشید.

خلاصه مقالات چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران

ﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﻠﯿﮑﯿﺸﻦ، ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﻪ ﺷﺪن و ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺗﻮ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و اﺛﺮات ﯾﻮن ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻـﺮ واﺳـﻄﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎ. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﻪ . روﻧﺪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزي اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻋﻨﻮان اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب. ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ.

همه چیز راجع به پولیپ بینی - بیتوته

هر گونه شرایطی که باعث بدتر شدن التهاب مزمن در راه هوایی و یا سینوس ها گردد از قبیل عفونت ها و یا . فیبروز سیستیک : تولید و ترشح مخاط ضخیم و چسبنده از غشاهای بینی و سینوس ها. . داروها و جراحی برای درمان پولیپ بینی به کار می روند، اما این درمان ها موقتی هستند، زیرا پولیپ ... اخبار اقتصادی ,خبرهای اقتصادی ,بازار جهانی طلا.

چـــــــشـــــــــم ، بیماری ها و درمان [آرشيو] - P30World Forums .

10 جولای 2006 . پلك زدن متناوب براي پخش شدن لايه اشك بر روي چشم ضروري است. .. دوش گرفتن سبب می شود كلرامین از پوست، مو و چشم شما شسته شود. .. مولکولی انگلستان، نمونه کوچکی از این شبکیه 150ساله برداشته و Dna آن را استخراج نمودند . .. قوز قرنيه يک بيماري چشمي است که با نازک شدن و بيرون زدن قرنيه همراه است.

احکام شرعی پزشکان و پرستاران

در تعارض بین هدر رفتن وقت مردم، و معطّل شدن احتمالى پزشک، کدام ترجیح دارد؟ .. سؤال ۹۳ براى معاینه کلیه ها لمس مستقیم ضرورى است، ولى از روى لباس نازک و بدون نگاه ... سؤال ۱۳۴ آیا دندان پزشک مجاز به نصب دندان طلا براى مردان مى باشد؟ .. و برخى از موادّ شیمیایى و طىّ روند خاصّى از استخوان و پوست گاو، یا خوک استخراج مى گردد.

All words - BestDic

Mackinaw, پتوي‌ ضخيم‌، قايق‌ كف‌ پهن‌ چارگوش‌، كت‌ كوتاه‌ و سنگين‌. Mackintosh . Macroscopic, درشت‌ نمود، نمودار به‌ چشم‌، مريي‌ (قابل‌ رويت‌ بدون‌. Macroscopic, ذره‌ .. Make, كردن‌، باعث‌ شدن‌، وادار يامجبور كردن‌، تاسيس‌ كردن‌، .. Mine, مامن‌، مال‌ من‌، مرا، معدن‌ حفر كردن‌، استخراج‌ كردن‌ يا. Minelayer ... Mitten, براي‌ انگشت‌ شست‌. Mittimus.

ضخیم شدن و شسته شدن روند استخراج طلا,

اندریان - معدن طلا

بطور کلی استخراج انواع سنگ معدن طلا به دور روش عمومی روباز و زیرزمینی انجام می‌‌پذیرد. . در کانسارهای توده‌ای و با رگه‌ای ضخیم که معمولا دارای عیار پائینی هستند. . در صورت قوی بودن بیش از حد جریان موجود در جعبه، همه چیز شسته شده و خارج می شود و .. در همین حال باید به چگونگی ناپدید شدن گلوله های سربی به طرف پایین و رفتن آنها.

روش جداسازی طلا - آسیاب ذغال سنگ

ضخیم شدن و شسته شدن روند استخراج طلا. شستن زغال سنگ زغال سنگ توسط روش جداسازی . اين روش جهت استخراج طلا از هر نوع خاك, .

نگاهی به ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی طلا - نواندیشان

28 جولای 2012 . اين كاني نيز همانند كالاوريت در سيستم مونوكلينيك متبلور شده و به‌صورت منشورهاي كوتاه و ضخيم، كه . كرنريت گسترش زيادي دارد، اما از لحاظ استخراج طلا اهميت زيادي ندارد. .. و با طلا در مقايسه با ديگر فلزات از خاصيت ورقه و مفتول شدن زيادتري ... ويژگي‌هاي ژئوفيزيكي: پايين بودن خواص مغناطيسي به دليل شست و.

سوالات متداول - طلا و جواهر GoldYou

یک طلا فروش در این زمینه چنین اظهار نظر می‌کند: تشخیص اصل یا تقلبی بودن در اکثر .. بیشتر طلاهایی كه تا كنون در سراسر دنیا استخراج گردیده در خزانه های دولتی و .. اگر کل طلای تولید شده تا به امروز را به‌صورت یک سیم نازک ۵ میکرونی در نظر ... با وجود آن‌که روند حرکت بخش جواهرات ایتالیا را آهسته تلقی می‌کنند شاهد ۲۰درصد.

ضخیم شدن و شسته شدن روند استخراج طلا,

معدن طلای ارغش نیشابور - جغرافیای بخش ميان جلگه نیشابور - BLOGFA

جغرافیای بخش ميان جلگه نیشابور - معدن طلای ارغش نیشابور (بخش میان جلگه) - ارایه . علت پایین بودن مقادیر sb,Cu,Au وHg شاید به خاطر شست وشو(leaching) باشد. . گسل های اصلی و بزرگ مشاهده شده در این نواحی دارای روند تقریبا ً شرقی _غربی و جهت .. ۹- استحصال ۲۱۱/۳ کیلوگرم طلای خالص از ۱۲۰۰ تن ماده معدنی استخراج شده از.

دانلود - پژوهشگاه صنعت نفت

ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻃﻼ ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﻲ .. ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺁﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﭼﺎﻩ ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ، ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ . ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻜﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺎﺭ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺮﻭﺟﻲ .. ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﻐﺰﻩ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﻭ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ . ﻗﺮﺹ ﻣﻘﻄﻊ ﺿﺨﻴﻢ ﺍﺯ ﻛﺮﻭژﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﻭژﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ.

Pre:چه از سیدریت آهن حاوی
Next:چالش های شرکت های استخراج معدن و menbers جامعه